Umbau Sanierung MFH: 2021
Bauherr: privat
Architektur: loria architektur
Bauphysik: Grolimund & Partner AG, Bern