Umbau DEFH: 2019 - 2020
Bauherr: privat
Architektur: loria architektur
Bauingenieur: wam, Bern
Bauphysik: Grolimund & Partner AG, Bern